About the Space
![](https://storage.ko-fi.com/cdn/useruploads/display/d2131c64-370b-4fca-92b2-4d9d8db328b0_ukraine-g71dab3333_1280.png) ## To All Ukrainian Montessori Teachers and Families and Montessori Schools, other schools, and communities worldwide. We try to collect posts with help for Ukrainian Montessori Teachers and Families with Children here at [https://mariamontessori.education/s/ukraine/home](https://mariamontessori.education/s/ukraine/home) We tried to list all Montessori Schools in Ukraine here [https://mariamontessori.education/ukraine](https://mariamontessori.education/ukraine) This makes it easier to contact them. We try to collect and coordinate help for Ukrainian refugee families here. This forum should be a place of peace! Please use your real names when posting and commenting. Thanks! Please PM us if we have missed Montessori schools and send us their FB/ Twitter/ VK …, website, mail contact data, and geolocation (i.e. via Google Maps Link) thanks. A [Montessori School in Austria](https://mariamontessori.education/spaces?keyword=austria) has already started to give a great example to other Montessori Schools and offer all Montessori teachers and families with children a place to stay and learn. We hope that more schools will follow that example worldwide!\ [https://mariamontessori.education/s/rax/](https://mariamontessori.education/s/rax/) By adding the tag “[Ukraine-Refugee](https://mariamontessori.education/spaces?keyword=Ukraine-Refugee)” to your school space your school will also be listed in search results for Ukraine and it makes it easier for Teachers and Familie from Ukraine to find you immediately. Search for “[Ukraine-Refugee](https://mariamontessori.education/spaces?keyword=Ukraine-Refugee)” will list all spaces with help and support programs for Ukrainian refugees. Please let your parents and teachers know about that opportunity.\ \ You can register also on [https://mariamontessori.education](https://mariamontessori.education) and manage your school there. It provides an alternative place for all schools worldwide if FB might get affected by lockdowns and more. Hopefully, it will help to keep in touch with your school community during that time. Please tell your Ukrainian parents about the option to use [https://meet.jit.si](https://meet.jit.si) instead of FB and messenger for video communication. We have integrated it already into our Montessori.Zone. \ \ The integrated version is using the [meet.jit.si](http://meet.jit.si) main servers!\ A description of how to use MEET can be found here: [https://ko-fi.com/post/How-to-us-our-HUB--Meet-G2G062TFS](https://ko-fi.com/post/How-to-us-our-HUB--Meet-G2G062TFS). Let’s stand together and help with the Montessori spirit in a Montessori way: > ***"Everyone talks about peace but no one educates for peace. In this world, they educate for competition, and competition is the beginning of any war. When educating to cooperate and owe each other solidarity, that day we will be educating for peace.”*** > > *Maria Montessori.* Let's help to reunite the world again by applying Maria Montessori's Ideas and Principles by educating children, parents, and elderlies with her method to restore Peace through education. **Education and Peace** [https://archive.org/details/educationpeace00mont](https://archive.org/details/educationpeace00mont) [https://archive.org/details/Peace_And_Education_/page/n3/mode/2up](https://archive.org/details/Peace_And_Education_/page/n3/mode/2up) \ (written in India 1943 during the second world war) [https://mariamontessori.education](https://mariamontessori.education) --- ![](https://storage.ko-fi.com/cdn/useruploads/display/70bfc0e1-b155-44f9-81d3-c859628a729d_ukraine-gc5156bd39_640.png) ## **Усім українським вчителям та родинам Монтессорі та Монтессорі школам, іншим школам та громадам по всьому світу.** Ми намагаємося збирати пости з допомогою для українських вчителів Монтессорі та сімей з дітьми тут [https://mariamontessori.education/s/ukraine/home](https://mariamontessori.education/s/ukraine/home) Ми спробували перерахувати всі школи Монтессорі в Україні тут [https://mariamontessori.education/ukraine](https://mariamontessori.education/ukraine) Це полегшує контакт з ними. Тут ми намагаємося збирати та координувати допомогу для сімей українських біженців. Цей форум має бути місцем спокою! Будь ласка, використовуйте свої справжні імена під час публікації та коментування. Спасибі! Будь ласка, напишіть нам, якщо ми пропустили школи Монтессорі, і надішліть нам їхні FB/Twitter/VK …, веб-сайт, контактні дані електронної пошти та геолокацію (тобто через посилання Google Maps). [Монтессорі-школа в Австрії](https://mariamontessori.education/spaces?keyword=austria) вже почала давати чудовий приклад іншим Монтессорі-школам і пропонує всім вчителям Монтессорі та сім'ям з дітьми місце для проживання та навчання. Ми сподіваємося, що більше шкіл наслідуватимуть цей приклад у всьому світі!\ [https://mariamontessori.education/s/rax/](https://mariamontessori.education/s/rax/) Додавши тег « [Україна-Біженець](https://mariamontessori.education/spaces?keyword=Ukraine-Refugee) » у ваш шкільний простір, ваша школа також буде внесена до результатів пошуку по Україні, і вчителям та родині з України буде легше вас знайти. Пошук « [Україна-Біженець](https://mariamontessori.education/spaces?keyword=Ukraine-Refugee) » перелічить усі місця з програмами допомоги та підтримки для українських біженців. Будь ласка, повідомте своїх батьків та вчителів про таку можливість.\ \ Ви також можете зареєструватися на [https://mariamontessori.education](https://mariamontessori.education) і керувати своєю школою там. Він надає альтернативне місце для всіх шкіл у всьому світі, якщо FB може постраждати від блокування тощо. Сподіваємось, це допоможе підтримувати зв’язок із вашою шкільною спільнотою протягом цього часу. Розкажіть, будь ласка, своїм українським батькам про можливість використання для відео спілкування [https://meet.jit.si](https://meet.jit.si) замість FB та месенджера. Ми вже інтегрували його в нашу Montessori.Zone.\ \ Інтегрована версія використовує основні сервери [meet.jit.si](http://meet.jit.si/) !\ Опис використання MEET можна знайти тут: [https://ko-fi.com/post/How-to-us-our-HUB--Meet-G2G062TFS](https://ko-fi.com/post/How-to-us-our-HUB--Meet-G2G062TFS) . Давайте будемо разом і допоможемо з духом Монтессорі по-монтессорі: > ***«Всі говорять про мир, але ніхто не виховує для миру. У цьому світі виховують для конкуренції, а конкуренція є початком будь-якої війни. Виховуючи співробітництво та солідарність один одному, того дня ми будемо виховувати для миру».*** > > *Марія Монтессорі.* Давайте допоможемо знову возз’єднати світ, застосовуючи ідеї та принципи Марії Монтессорі, навчаючи дітей, батьків і людей похилого віку за допомогою її методу відновлення миру через освіту. **Освіта і мир** [https://archive.org/details/educationpeace00mont](https://archive.org/details/educationpeace00mont) [https://archive.org/details/Peace_And_Education_/page/n3/mode/2up](https://archive.org/details/Peace_And_Education_/page/n3/mode/2up)\ (написано в Індії в 1943 році під час Другої світової війни) [https://mariamontessori.education](https://mariamontessori.education) --- ## You are qualified and looking for a Job - Ви кваліфіковані і шукаєте роботу Many countries have special programs for qualified foreigners to work. Often combined with very good long-term Visa and Work-Permit Conditions. Check out **i.e. Thailand** (some Ukrainians and Russians and other Foreigners are already running companies here and live here i.e. in Phuket). The Board of Investment of Thailand BOI promotes companies with good projects and those companies usually have special conditions and can easily employ qualified foreign people. Check it out at [https://www.boi.go.th](https://www.boi.go.th) (up to 2-year visa and family members get the same length of visa). In their database of BOI promoted companies [https://www.boi.go.th/index.php?page=form_promoted_companies](https://www.boi.go.th/index.php?page=form_promoted_companies) interested people can find BOI companies in many different business sectors - not only IT but also many IT companies. Contact those with your resume and ask if they have work for qualified people. --- У багатьох країнах існують спеціальні програми для кваліфікованих іноземців для роботи. Часто поєднується з дуже хорошими умовами довгострокової візи та дозволу на роботу. Перевірте, наприклад, **Таїланд** (деякі українці, росіяни та інші іноземці вже керують тут і живуть тут, тобто на Пхукеті). Інвестиційна рада Таїланду BOI просуває компанії з хорошими проектами, і ці компанії зазвичай мають особливі умови і можуть легко наймати кваліфікованих іноземних людей. Перегляньте це на [https://www.boi.go.th](https://www.boi.go.th) (віза на 2 роки та члени сім’ї отримують таку ж тривалість візи). У своїй базі даних компаній, що просувають BOI, [https://www.boi.go.th/index.php?page=form_promoted_companies](https://www.boi.go.th/index.php?page=form_promoted_companies) зацікавлені люди можуть знайти компанії BOI у багатьох різних сферах бізнесу – не тільки в ІТ, але й у багатьох ІТ-компаніях. Зв’яжіться з тими, хто має ваше резюме, і запитайте, чи є у них робота для кваліфікованих людей.

Owner

Profile picture of Maria Montessori Education


Join Policy

Invite and request


Space Visibility

Visible for all (members and guests)

Space members (1)
Profile picture of Maria Montessori Education